สภ.ตระการพืชผล 0 - 4548 - 1728 แฟกซ์ 0 - 4548 - 1204
สถานภาพกำลังพล สภ.ตระการพืชผล
อัตราอนุญาต 171 อัตรา อัตราบรรจุจริง 140 อัตรา
สัญญาบัตรอัตราอนุญาต 26 นาย อัตราบรรจุจริง 16 นาย
ชั้นประทวนอัตราอนุญาต 145 นาย อัตราบรรจุจริง 124 นาย
สัญญาบัตร

พ.ต.อ.ชนะ สุวรรณโกมล
ผู้กำกับการ (เลขตำแหน่ง 0309-010203-000081 )
มือถือ 08 - 1315 - 3575
   

...กรม ลอยหา
รองผู้กำกับการ  ป้องกันปราบปราม
(เลขตำแหน่ง 0309-010203-000091 )
มือถือ 08 - 1966 - 5354

...ชวดล พลทะมัย
รองผู้กำกับการ  สืบสวนสอบสวน
(เลขตำแหน่ง 0309-010203-000092)
มือถือ 08 - 1393 - 2679
           
   


พ.ต.ท.ยุทธยา ทองพิทักษ์
พนักงานสอบสวน (สบ3 )

( เลข สอบ. 667 )

08 - 6330 - 3222
พ.ต.ท.สมชัย ผาสุขนิตย์
พนักงานสอบสวน (สบ3)ฯ
(เลข สอบ.662 )

08-1725-6662
           

พ.ต.ท.ประจักร บุตรศรี
สารวัตร ปกครองป้องกัน

( สอบ.0309-12304 -0218 )
08-7254-8434

พ.ต.ท.มิตรชัย สมหวัง
สารวัตร ปกครองป้องกัน

( สอบ.0309-12208-0-219 )
08 - 1725 - 8551

พ.ต.ท.สรศักย์ พ่อค้า
สารวัตร ปกครองป้องกัน

(เลข สอบ. 657 )
08 - 9018 - 9888

พ.ต.ท.ยุทธนา ไตรทิพย์
สารวัตร สืบสวน
( สอบ.0309-12204-0-223 )

08 - 1955- 4496
ร.ต.อ.คเชน ชาครีย์รัตน์
พนักงานสอบสวน (สบ1)ฯ
( สอบ.665 )
08-6460-0723

ร.ต.อ.รณพงษ์ จรสาย
พนักงานสอบสวน (สบ1)ฯ
( สอบ.0309-24203-0134 )
08 - 9284- 2650
           

พ.ต.ท.หญิง นิยะดา แก้วเมือง
สารวัตร อำนวยการ

( สอบ.0309-12304 -0-218 )
08-0000-0000
รอง สวป.ฯ
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งเลขท

(เลข สอบ. 659 )
08-

รอง สวป.ฯ
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งเลขท

( สอบ.0309-13208-0-020 ) 08 -
รอง สว.สส.ฯ
ว่าง 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งเลขที่
0309-13204-0-224
ร.ต.ท.ธีรวัฒน์ พ่วงนาง
พนักงานสอบสวน (สบ1)ฯ
( สอบ.665 )
08-0000-0000

ร.ต.ท.กรพล เลี้ยงบุญจินดา
พนักงานสอบสวน (สบ1)ฯ
( สอบ.0309-24203-0134 )
08 - 0000- 0000
           
ร.ต.ท.พิทยา ประนมวงศ์
รอง สว.อก.ฯ

(เลข สอบ. 655 )
08 - 3744- 6480

รอง สวป.ฯ
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งเลขที่

(เลข สอบ. 658 )

รอง สว.สป.ฯ
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งเลขที่
0309 13208 0 221
พงส.
ตำแหน่ง ว่าง
พงส.
ตำแหน่ง ว่าง
           
รอง สวป.ฯ
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งเลขที่
(เลข สอบ. 660 )
รอง สว.สป.ฯ
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งเลขที่
0309 13208 0 222
พงส.
ตำแหน่ง ว่าง
( สอบ.0309-24203-0136 )
พงส.
ตำแหน่ง ว่าง
(เลข สอบ. 664 )
           
 
รอง สวป.ฯ
ตำแหน่งว่าง
ตำแหน่งเลขที่
(เลข สอบ. 661 )
   
พงส.
ตำแหน่ง ว่าง
(เลข สอบ. 666 )
พงส.
ตำแหน่ง ว่าง
ชั้นประทวน
ตำแหน่ง
อัตราอนุญาต
อัตราจริง
อัตราว่าง
เลขที่ว่าง
งานอำนวยการธุรการ
6
3
3
(เลข ปอบ. 5231)
( เลข ปอบ. 5234)
(เลข ปอบ. 5235)
งานป้องกันปราบปราม
114
106
8
(เลข ปอบ. 5246)
(เลข ปอบ.5294)
(เลข ปอบ.5336)
0309-14202-09XX
ถึง
0309-14202-09XX
งานสอบสวน
10
2
8
ปอบ. 5349
ถึง
ปอบ. 5356
งานสืบสวน
10
10
เต็ม
งานจราจร
5
3
2
(เลข ปอบ. 5360)
(เลข ปอบ. 5363)
รวม
145
124
ว่าง 21
 
           
 

   
ศูนย์สารสนเทศ สภ.ตระการพืชผล

Update ล่าสุด : 1 มีนาคม 2554

MSN : [email protected] วันเวลาราชการ