สภ.ตระการพืชผล 0 - 4548 - 1728 แฟกซ์ 0 - 4548 - 1204
นโยบายการทำงาน ของ สภ.ตระการพืชผล
การรักษาความมั่นคง

รักษาความมั่นคงของประเทศชาติและราชบัลลังก์ โดยดำเนินการในทุกรูปแบบเพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

1.แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถมาเป็นแนวทาง

2.ระดมทรัพยากรและสรรพกำลังทั้งมวล เพื่อสนับสนุนการคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

การทำสงครามกับคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

1.กำจัดบุคลากรที่เสื่อมแอบแฝง แสวงหาประโยชน์จากองค์กร

2.ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและให้ความมือกับหน่วยงานอื่นโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

3.ปลูกฝังให้ข้าราชการตำรวจดำรงชีวิต โดยยึดหลักคุณธรรม 4 ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การทำให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชน

1.ให้บริการประชาชนตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือลูกค้าคนสำคัญ

2.เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปรบปรามอาชญากรรมโดยใช้ยุทธศาสตร์การป้องกันนำการปราบปราม

3.ทำสงครามยาเสพติด โดยดำเนินการในเชิงรุกเพื่อ “สร้างพลังแผ่นดิน”

4.ปราบปรามผู้มีอิทธิพล เครือข่ายและผู้สนับสนุน

5.กวดขัน ปราบปราม การค้ามนุษย์และให้ความคุ้มครองเด็ก และสตรี

6.สนับสนุนนโยบายจัดระเบียบสังคมโดยควบคุมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนกวดขันปราบปรามสถานบริการ
และสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง

7.ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

1.ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพพนักงานสอบสวนให้มีคุณธรรมจรรยาบรรณและความเป็นวิชาชีพการสอบสวน

2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานสืบสวน สอบสวน งานวิทยาการเทคโนโลยี และนิติวิทยาศาสตร์

3.ปลูกจิตสำนึกข้าราชการตำรวจ ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

การพัฒนาองค์กรและการบริการ

1.ปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาระบบการบริหารงานให้ทันสมัยเป็นสากล

2.บริหารงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธา

3.พัฒนางานการศึกษาอบรมให้เป็นรากฐานของวิชาชีพตำรวจในการสร้างตำรวจมืออาชีพ

4.ปรับปรุงระบบงานและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการประเมินและตรวจสอบ

5.จัดหาสวัสดิการและค่าตอบนักงานสอบสวนแทนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง

6.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนและประเทศชาติ

       
ศูนย์สารสนเทศ สภ.ตระการพืชผล

Update ล่าสุด : 1 กันยายน 2551

MSN : [email protected] วันเวลาราชการ