สภ.ตระการพืชผล 0 - 4548 - 1728 แฟกซ์ 0 - 4548 - 1204

พันธะสัญญาการให้บริการประชาชน
ระหว่างสถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล และ กต.ตร.ประจำสถานีตำรวจ

วิธีการกำหนดพันธะสัญญาของสถานีตำรวจในการให้บริการประชาชนตามกรอบกิจกรรมของ ตร.

กรอบกิจกรรมงานด้านต่างๆ ตร.ได้กำหนดกรอบกิจกรรมของสถานีตำรวจทึ่จะต้องนำไปกำหนดพันธะสัญญา
ให้บริการประชาชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการผลักดันนโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติโดยมีเป้าหมายที่มุ่งเน้น
ให้สถานีตำรวจแต่ละสถานีให้คำมั่นสัญญาต่อประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ระบบการทำงาน
และทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ในหน้างานด้านต่างๆของสถานีตำรวจซึ่งจะถือเป็นข้อผูกพันในการปฏิบัติ
ิเพื่อให้บริการประชาชน กรอบกิจกรรมในงานด้านต่าง ๆ ของสถานีตำรวจ   มีด้วยกัน
4 ด้าน ดังนี้

                           1.งานธุรการและอำนวยการ

                           2.งานป้องกันปราบปราม

                           3.งานจราจร

                           4.งานสอบสวน


พันธะสัญญาของงานธุรการและอำนวยการ

ประเภทของงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พันธะสัญญา
1.การขอตรวจสอบประวัติ  สมัครงานหรือศึกษาต่อ  
.
.

1. พบเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและกรอกข้อความในเอกสาร
2.ส่งเรื่องไปตรวจสอบที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม
3.แจ้งผลการตรวจสอบประวัติ

ภายใน  20  วัน
.
.
2.การขออนุญาตเล่นงิ้ว
.
.
.

1. พบเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อตรวจสอบ หลักฐานเกี่ยวกับการแสดงงิ้ว
2.ส่งบทการแสดงไปตรวจสอบที่สันติบาล
3.รับผลการตรวจบทแปลจากสันติบาล
4.แจ้งผลการพิจารณา

ภายใน  7  วัน
.
.
.
3.การขอต่ออายุใบสำคัญประจำตัว คนต่างด้าว
.
.
.
.

1.พบเจ้าหน้าที่ที่ยื่นคำร้อง
2.ชำระเงินค่าธรรมเนียม
3.ลงรายการต่ออายุในใบสำคัญ
4.ออกใบเสร็จรับเงิน
5.นายทะเบียนลงนาม

ภายใน 30  นาท
.
.
.
.

4.แจ้งย้ายภูมิลำเนาคนต่างด้าว (ทั้งกรณีย้ายออกและย้ายเข้า)

  
.
.

1.นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และสำเนาทะเบียนบ้านมาพบเจ้าหน้าที่ธุรการ
2.เขียนคำร้อง
3.เจ้าหน้าที่ธุรการลงรายการในใบสำคัญฯ
4.นายทะเบียนลงนาม
5.(กรณีย้าย)ทำบันทึกขอรับเอกสารต้นเรื่องของคนต่างด้าวจากสถานีตำรวจเดิม

ภายใน 30  นาท
.
.
.
.

5.ขอปิดรูปถ่ายคนต่างด้าวเมื่อครบ ระยะ 5 ปี
.
.
.

1.พบเจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป
2.เขียนคำร้อง
3.เจ้าหน้าที่ประทับตรา
4.นายทะเบียนลงนาม

ภายใน 30  นาท
.
.
.
6.การแจ้งการตายของคนต่างด้าว
.
.
.

1.นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและใบมรณบัตรพบเจ้าหน้าที่ธุรการ
2.หมายเหตุในเอกสารต้นเรื่องในใบสำคัญประจำคนต่างด้าว
3.นายทะเบียนลงนาม
4.ส่งเรื่องไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ภายใน 1 ชั่วโมง
.
.
.
7.ขอแปลงสัญชาติของคนต่างด้าว
.
.
.

1.เมื่อคนต่างด้าวได้รับราชกิจฯ ให้แปลงสัญชาติไทยได้แล้ว มาพบเจ้าหน้าที่ธุรการ
2.หมายเหตุในเอกสารต้นเรื่องใน
3.นายทะเบียนลงนาม
4.ส่งเรื่องไปยังสำนักตรวจคนเข้าเมือง

ภายใน 1 ชั่วโมง
.
.
.
8.การรับใบแทนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ชำรุดหรือสูญหาย
.
.
.
.

1.นำหลักฐานใบแจ้งความสูญหายหรือชำรุดพร้อมถ่ายภาพและสำเนาทะเบียนบ้าน
. พบเจ้าหน้าที่ธุรการเพื่อยื่นคำร้องและชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
2.เจ้าหน้าที่ธุรการออกใบเสร็จ สอบปากคำ ตรวจสอบเอกสาร และออกเล่มใบสำคัญ
3.นายทะเบียนลงนาม

ภายใน 2 ชั่วโมง
.
.
.
.

9.ขอรับใบสำคัญประจำคนต่างด้าวใหม่ ( ภายใน  7  วัน )
.
.
.

1.พบเจ้าหน้าที่ธุรการพร้อมใบสำคัญถิ่นที่อยู่และหนังสือแจ้งนายทะเบียนท้องที่
. จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แล้วยื่นคำร้องชำระค่าธรรมเนียม

2.ตรวจสอบหลักฐานและยืนยันความถูกต้องจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
3.ชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
4.เจ้าหน้าที่ออกเล่มใหม่ให้
5.นายทะเบียนลงนาม
6.ส่งปลายขั้วไปสำนักตรวจคนเข้าเมือง

ภายใน 2 ชั่วโมง
.
.
.

 

10.ขอรับใบสำคัญประจำคนต่างด้าวใหม่ (เกินกำหนด 7 วัน )
.
.
.
.
.

1.พบเจ้าหน้าที่ธุรการพร้อมใบสำคัญฯ
2.ตรวจสอบหลักฐานและยืนยันความถูกต้องจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
3.ชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
4.เจ้าหน้าที่ออกเล่มใหม่ให้
5.นายทะเบียนลงนาม
6.ส่งปลายขั้วไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ภายใน  15 วัน
.
.
.
.
.

พันธะสัญญาของงานป้องกันและปราบปราม

ประเภทของงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พันธะสัญญา
1. การบริหารงานสายตรวจ
.
.
.
.
.
.
.
.
องค์ประกอบในการบริหารงานสายตรวจประกอบด้วย
- ห้องปฏิบัติการสายตรวจ
- ข้อมูลในการวางแผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
- เครื่องมือสื่อสาร
- แผนเผชิญเหตุ
- แผนที่สถานภาพอาชญากรรม
- ตำรวจสายตรวจที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี
- ความร่วมมือจากประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสาร
- ผู้บังคับบัญชาอำนวยการในพื้นท
สถานีจะมีองค์ประกอบ
ในการบริหารงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม
อย่างครบถ้วน
.
.
.
.
.
2. ความพร้อมในการป้องกัน  ปราบปราม
.
.
.
.
.
- การแบ่งเขตการตรวจ
- การจัดประเภทสายตรวจ
- การประกอบกำลังออกปฏิบัติงาน
.
.
.
สถานมีความพร้อมในการ
ป้องกันปราบปราม และ
บริการตลอด 24 ชั่วโมง
โดยแบ่งพื้นที่ 10 เขตตรวจ
กำลัง 71 นาย และสมาชิก
แจ้งข่าวอาชญากรรม
3. การระงับเหตุ / ให้บริการ
.
.
.
- เมื่อมีการแจ้งเหตุร้าย หรือขอรับบริการ

- ตำรวจสายตรวจในพื้นที่ต้องรีบเดินทางไประงับเหตุ  และให้บริการ
.
- ภายใน 5 นาที
กรณีในเขตเทศบาล
- ภายใน 30 นาที
กรณีนอกเขตเทศบาล
4. การควบคุมผู้ต้องหา
.
.
.
- การควบคุมผู้ต้องหา ผู้ต้องกักขัง บนสถานีตำรวจ (ภายในห้องควบคุม)
.
.
.
ผู้ต้องหา/ผู้ต้องกักขังจะได้รับ
การควบคุมอย่างปลอดภัย
ในห้องควบคุมที่สะอาดและ
ตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
5. การรับโทรศัพท์แจ้งเหตุของสถาน
.
.
.
- ผู้แจ้งโทรศัพท์แจ้งเหตุมายังสถานี
- เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์รับข้อมูล
.
.
การรับโทรศัพท์แจ้งเหตุ
ที่สถานีตำรวจจัดโทรศัพท์
รับแจ้งเหตุไว้เฉพาะ
จำนวน 2 เลขหมาย

พันธะสัญญาของงานจราจร

ประเภทของงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พันธะสัญญา
1.การจัดกำลังตำรวจควบคุมและจัดการ  จราจรประจำทางแยกหรือจุดที่มีปัญหา   การจราจร เช่น ทางแยกสำคัญ หน้าศูนย์การค้า สถานศึกษา หรือย่านชุมชน
.
.
-  มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำทางแยกสำคัญ
-  จุดสำคัญ เช่น หน้าศูนย์การค้า สถานศึกษา ย่านชุมชน
-  ช่วงเวลาที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ประจำจุด
.
- จัดกำลังประจำทางแยก
- จัดกำลังประจำจุดสำคัญ
- เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่
เวลา 06.00 - 18.00 น.
2.จัดกำลังตำรวจให้อำนวยความสะดวก การจราจร
.
.
.
-  จัดสายตรวจจราจรไว้อำนวยความสะดวกการจราจร
-  กรณีได้รับแจ้งอุบัติเหตุ / รถเสีย / ขอความช่วยเหลือ หรือ
-  การแก้ไขปัญหาจราจรกรณีเร่งด่วนเฉพาะเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชนร้องขอ
ให้ดำเนินการและต้องปฏิบัติทันที
-  การจัดสายตรวจจราจรไว้อำนวยความสะดวกการจราจร
- ตลอด 24 ชั่วโมง
- ภายใน 5 นาที
- ภายใน 30 นาที
.

- จัดกำลังสายตรวจเพิ่ม
3.การอำนวยความสะดวกด้าน การ  เปรียบเทียบปรับคดีจราจร
.
.
.
.
-   เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจับกุมออกใบสั่งและเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่
ที่เรียกเก็บนำส่งให้เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ช่วงเวลาที่มีการจัดเจ้าหน้าที่
ไว้ทำการเปรียบเทียบคดีประจำสถาน
-   นำใบสั่งไปพบพนักงานสอบสวน เพื่อกำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับ
ชำระค่าปรับและรับใบอนุญาตขับขี่
- ตลอด 24 ชั่วโมง
.
.
- ภายใน 30 นาที
.
4.การขออำนวยความสะดวก   ด้าน การจราจรทั่วไป
.

.
-   พบเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อหรือยื่นหนังสือ
-   พิจารณาดำเนินการแจ้งผลให้ทราบ
-   พิจารณาเสนอหน่ายงานหรือสั่งการ แจ้งผลให้ทราบ
.
- ภายใน 1 วันทำการ
กรณี สภ.ดำเนินการเองได้
- ภายใน 3 วันทำการ
กรณีประสานหน่วยอื่น
5.การอำนวยความสะดวก กรณีต้องขอใช้  พื้นผิวจราจร
.
.
.
-   พบเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อหรือยื่นหนังสือ
.
-  พิจารณาเสนอหน่ายงานหรือสั่งการ แจ้งผลให้ทราบ
.
- ภายใน 1 วันทำการ
กรณ๊ประสานหน่วยเหนือ
- ภายใน 3 วันทำการ
กรณีประสานหน่วยอื่น
6.การขออำนวยความสะดวกด้านการ จราจร กรณีจะต้องออกคำสั่ง หรือ ข้อบังคับเกี่ยวกับจราจร
.
-   พบเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อหรือยื่นหนังสือ
-   หัวหน้าสถานีพิจารณามีความเห็นชอบ หรือเสนอตามลำดับชั้น
-   ส่งเรื่องไปยังกองบังคับการ และกองบัญชาการ เพื่อพิจารณา
- ภายใน 7  วันทำการ
.
.

พันธะสัญญาของงานสอบสวน

ประเภทของงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พันธะสัญญา
1.การแจ้งเอกสารหาย
.
.
.
.
1. พบเจ้าหน้าที่เสมียนประจำวัน   เพื่อเขียนบันทึกประจำวันเอกสารหาย
2. พนักงานสอบสวนลงนามในบันทึกประจำวัน  ในหัวข้อที่รับแจ้ง
3. เจ้าหน้าที่เสมียนประจำวัน มอบสำเนาบันทึกประจำวันให้ผู้แจ้ง
*  ประชาชนมีทางเลือกที่สามารถใช้บริการได้ที่สถานีตำรวจใกล้เคียงที่สะดวก
ตู้ยามตำรวจ  ที่ทำการตำรวจชุมชน  หรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสถานีตำรวจ
ภายใน  30 นาท
.
.
.
.
2.การเปรียบเทียบปรับตามใบสั่ง
.
.
1.นำใบสั่งไปพบพนักงานสอบสวน เพื่อกำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับ
2.ชำระค่าปรับที่เสมียนเปรียบเทียบปรับ รับใบเสร็จ และใบอนุญาตขับขี่
(กรณีไม่บันทึกผลคะแนน) เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่รายงานทางโปรแกรม POLIS
ภายใน 30 นาที
.
.

3.การขอสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี
.

.

1.ยื่นคำร้องขอคัดสำเนาบันทึกประจำวัน ต่อพนักงานสอบสวน
2.เมื่อหัวหน้าสถานีตำรวจพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตบัตรรับรองสำเนาถูกต้อง
มอบให้กับผู้แจ้ง
ภายใน 2 ชั่วโมง
.
.
4.การขอถอนคำร้องทุกข์

.
.
1.พนักงานสอบสวนเวรเจ้าของคดี หรือร้อยเวรตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.พนักงานสอบสวนตรวจสอบคดีและอธิบายขั้นตอนการดำเนินคดี
3.บันทึกปากคำ และลงลายมือชื่อในสมุดบัญชียึดและรักษาทรัพย์ (กรณีของกลาง)
ลงบันทึกประจำวัน บันทึกการถอนคำร้องทุกข์ คดีความผิดอันยอมความได้
ภายใน 2 ชั่วโมง
.
.
.
5.การแจ้งความเป็นหลักฐานกรณีไม่เกี่ยวกับคดี
.
.
1.พนักงานสอบสวนซักถามรายละเอียดข้อเท็จจริง และตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง อธิบายข้อกฎหมาย
2.ลงบันทึกประจำวัน
ภายใน 1 ชั่วโมง
.
.
6.การขอประกันตัวผู้ต้องหา
.
.
.
.
.
.
.
1.ผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องนำหลักประกันยื่นคำร้อง
ขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานตำรวจ
2.พนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
3.บันทึกสัญญาประกัน และมีความเห็นควรหรือไม่ควรอนุญาตให้ประกัน
4.ผู้มีอำนาจสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ประกัน
5.ในกรณีที่อนุญาตให้ออกหลักฐานรับหลักประกัน และสัญญาประกันคู่ฉบับ
มอบให้นายประกัน

6.เจ้าหน้าที่เสมียนเวร ทำการบันทึกประจำวันเพื่อปล่อยตัวหรือไม่ปล่อยตัว
ภายใน 1 ชั่วโมง
กรณีไม่อนุญาตภายใน24ชม.
.
.
.
.
.
.
7.การคืนหลักทรัพย์ที่นำมาประกันตัวผู้ต้องหา
.
.
.
.
1.นำหลักฐานรับหลักประกันตัวผู้ต้องหาพบพนักงานสอบสวน หรือธุรการคดี
2.พนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ธุรการทางคดี ตรวจสอบบันทึกผลคดีถึงที่สุด
หรือบันทึกเหตุที่ถอนคดีได้
3.พนักงานสอบสวนมีความเห็นให้ถอนสัญญาประกัน
4.เจ้าหน้าที่เสมียนเวรลงบันทึกประจำวันและมอบหลักทรัพย์คืนให้นายประกัน
ภายใน 1 ชั่วโมง
.
.
.
.
8.การตรวจสอบสภาพรถในคดีจราจร
.
.
1.พนักงานสอบสวนทำบันทึกส่งรถไปตรวจสภาพ
2.นำรถไปตรวจสภาพที่กองบังคับการตำรวจจราจร หรือผู้ชำนาญการอื่น
แต่ต้องสอบสวนให้ปรากฏความรู้ ความชำนาญในเรื่องนั้นไว้ด้วย
ภายใน 1  วัน
.
.
9.การคืนของกลางกรณีศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดไม่ริบ
หรืออัยการแจ้งให้คืน
.
1.นำหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบพนักงานสอบสวน
2.พนักงานสอบสวนตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาเสนอผู้มีอำนาจสั่งคืนของกลาง
3.ลงบันทึกประจำวันคืนของกลาง และลงลายมือชื่อรับในสมุดบัญชียึดของกลาง
ภายใน 2  ชั่วโมง
.
.
10.การแจ้งความคืบหน้าของคดี
.
พนักงานสอบสวนแจ้งเป็นหนังสือถึงผู้เสียหาย
.
ทุก 1 เดือนจนกว่า
การสอบสวนจะเสร็จสิ้น
11.การแจ้งให้ญาติหรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้ใจทราบการจับกุม
เมื่อผู้ถูกจับร้องขอ

เจ้าพนักงานตำรวจผู้ควบคุมผู้ต้องหาเป็นผู้แจ้ง หรือประสานงานตำรวจท้องที่
ที่ญาติหรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ มีภูมิลำเนาอยู่เป็นผู้แจ้ง
ในโอกาสแรก
.

พันธะสัญญากับข้าราชการตำรวจ

ประเภทของงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
พันธะสัญญา
1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำป 1.ตร.มีหนังสือสั่งการแจ้งหน่วยจัดทำบัญช(สน.,สภ.,กก.,บก.,.จว./บช.,ตร.ภาค
2.คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนของหน่ายจัดทำบัญชีแต่ละระดับประชุมพิจารณา
ภายใน 7  วัน
.
2. การแต่งตั้งกรณีร้องขอกลับภูมิลำเนา
.
1.ข้าราชการตำรวจที่ประสงค์ขอรับการแต่งตั้งยื่นคำร้องผ่านผู้บังคับบัญชาตาม
ลำดับชั้น  พิจารณาและมีความเห็น (ผู้บังคับบัญชาในสายงาน , ผกก. , ผบก.)
ภายใน  1  วัน
.
3. การขอเลื่อนยศ (ชั้นประทวน )
.
1.ข้าราชการตำรวจที่คุณสมบัติครบถ้วนและเจ้าหน้าที่ธุรการของสถานี
ตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
ภายใน 7  วัน
.
4. การขอเลื่อนยศ ( ชั้นสัญญาบัตร )
.
1.ข้าราชการตำรวจที่คุณสมบัติครบถ้วนและเจ้าหน้าที่ธุรการของสถานี
ตรวจสอบ
คุณสมบัติและยื่นคำร้องพร้อมเอกสาร
ภายใน 7  วัน
.
5.การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
.
1.ตร.มีหนังสือสั่งการแจ้งหน่ายต่าง ๆ รวบรวมรายชื่อข้าราชการตำรวจ
ที่คุณสมบัติครบถ้วนเสนอภายในกำหนด
ภายใน 7  วัน
.
6. การขอรับบำเหน็จบำนาญหรือบำเหน็จตกทอด
.
.
1.ผู้มีสิทธิ์รับบำเหน็จบำนาญฯ หรือทายาทยื่นเรื่องต่อหัวหน้าสถานีตำรวจ / ผกก.
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.หัวหน้าสถานีตำรวจ / ผกก. ลงนามในเอกสารเสนอ ผบก.
ภายใน 7  วัน
.
.
7. การจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
.
1.ข้าราชการตำรวจยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นพิจารณาลงนาม
ภายใน 1  วัน
.
8. การดำเนินการทางวินัยกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง

1.ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดกล่าวโทษ หรือตั้งคณะกรรมการสอบสวน
2.ถ้าปรากฏมูลความผิดก็ให้ลงทัณฑ์ หรือถ้าไม่ผิดก็ให้ยุติเรื่อง
ภายใน 1  วัน
ภายใน 3  วัน
9. การดำเนินการทางวินัยกรณีกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง
.
.
.
.
1.ผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตำรวจตั้งแต่ชั้นพลตำรวจถึง จ... ผู้บังคับบัญชา
ต้นสังกัด ดำเนินการและพิจารณามีความเห็นในการลงโทษ
2.ผู้ถูกกล่าวโทษเป็นข้าราชการตำรวจตั้งแต่ชั้นยศ ด.นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ผ บช.
เป็นผู้สั่งตั้งกรรมการและคณะกรรมการจะต้องสอบสวนให้เสร็จสิ้น
ตามกฎ กพ. ฉบับที่ 18 ( พ.ศ.2540 )
ภายใน 1  วัน
.
ภายใน 7  วัน
.
.
10. การร้องทุกข์กรณีถูกลงทัณฑ 1.ผู้ถูกลงทัณฑ์ยื่นหนังสือทำเป็นคำชี้แจงเหตุผลต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ภายใน 1  วัน
11.การขอให้พนักงานอัยการเป็นทนายแก้ต่างกรณีถูกฟ้อง
เนื่องจากการปฏิบัตหน้าที่ราชการหรือถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
1.ยื่นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงให้ปรากฏรายละเอียด
และข้อเท็จจริงว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ภายใน 3  วัน
.
12.การขอที่พักอาศัย (กรณีอาคารอิสระของ สภ.)
.
.
1.ข้าราชการตำรวจยื่นคำร้องพร้อมเอกสารเสนอต้นสังกัด
2.ต้นสังกัดตรวจสอบหลักฐานและจัดลำดับ
3.คณะกรรมการระดับ สภ. พิจารณาจัดเข้าพักอาศัย
ภายใน 1  วัน
.
.
13.การขอรับเงินจากมูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจ
.
1.ข้าราชการตำรวจหรือทายาทยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นจนถึงระดับ บก./ภ.จว.
ภายใน 3  วัน
.
14.การขอรับเงินทุนการศึกษาบุตร - ธิดาข้าราชการตำรวจ
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด
1.ข้าราชการตำรวจยื่นคำร้องขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานประกอบ
เสนอผู้บังคับบัญชาจนถึง ผบก.
แล้วแต่เวลาที่กำหนด
( ประมาณ ต..ของทุกปี )
15.การขอรับเงินช่วยเหลือจากมูลนิธและกองทุนของตำรวจ
.
1.ข้าราชการตำรวจยื่นคำร้องขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานประกอ
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ภายใน 3  วัน
.
16. การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 1.ข้าราชการตำรวจที่ประสงค์ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาลยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน
เสนอ ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณา จนถึง บก. หรือ ภ.จว.พิจารณา
ภายใน 3  วัน
.
17. การเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร
.
1.ข้าราชการตำรวจที่ประสงค์ขอรับเงินค่าเล่าเรียนบุตรยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นพิจารณาจนถึง บก. หรือ ภ.จว. พิจารณา
ภายใน 2  วัน
.
18. การเบิกเงินค่าล่วงเวลา
.
.
1.ผกก.สน./สภ. ออกคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องถึง ผกก. สน./ สภ. พร้อมหลักฐาน
การลงเวลาปฏิบัติราชการลงนาม เสนอ บก./ .จว. พิจารณา
ภายใน -  วัน
.
.
19. การเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานสอบสวน
.
.
1.พนักงานสอบสวนยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ธุรการ
2.เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความถูกต้อง เสนอ ผกก. ลงนามเสนอ บก./ .จว.พิจารณา
ภายใน 3  วัน
.
.
20. การเบิกเงินรางวัลจราจร
.
1.เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมยอดเงินผู้ชำระค่าปรับ ซึ่งต้องจัดสรรให้ท้องถิ่น
ร้อยละ 50 เป็นส่วนของตำรวจร้อยละ 50 แล้วเสนอ ผกก.
ภายใน 3  วัน
.
21. การเบิกเงินสินบนการพนัน
.
.
1.เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมบัญชีผลคำพิพากษาของศาล แล้วให้ผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วลงนามในเอกสาร
2.
ผกก.ลงนามในเอกสารเสนอ ศาลแขวงอุบลราชธานี
ภายใน 1  วัน

ภายใน 1  วันศูนย์สารสนเทศ สภ.ตระการพืชผล

Update ล่าสุด : 1 กันยายน 2551

MSN : [email protected] วันเวลาราชการ