สภ.ตระการพืชผล 0 - 4548 - 1728 แฟกซ์ 0 - 4548 - 1204
วิสัยทัศน์การทำงาน สภ.ตระการพืชผล

การทำให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชน

                 1.ให้บริการประชาชนตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องโดยปรับปรุง
การบริการให้เป็นในลักษณะมืออาชีพ ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางหรือลูกค้าคนสำคัญ จัดให้มีการบริการเสร็จสิ้น ณ จุดให้บริการ

( One Stop / Contact Service )
และสร้างจิตสำนึกข้าราชการตำรวจให้มีบริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส รวดเร็ว เสมอภาค
โปร่งใสและเป็นธรรม

               2.เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยใช้ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
ด้วยการพัฒนางานการข่าวงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมกับการปฏิบัติงานของตำรวจในทุกพื้นที่และเน้นให้มีการติดตามประเมินผลในเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ ที่สัมผัสกับประชาชนมากที่สุด จะต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือน

               3.ดำเนินการทำสงครามยาเสพติดภายในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยดำเนินการในเชิงรุกเพื่อ “สร้างพลังแผ่นดิน”
ทั้งการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามนโยบายของรัฐบาลให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับปฏิบัติเน้นการแสวงหา
ความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด

               4.ดำเนินการปราบปรามผู้มีอิทธิพลรวมถึงเครือข่ายและผู้สนับสนุนการกระทำผิดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
และเกิดความสงบสุขของสังคม

               5.กวดขัน ปราบปราม การค้ามนุษย์ และให้ความคุ้มครองเด็ก และสตรี

               6.สนับสนุนนโยบายจัดระเบียบสังคมโดยควบคุมพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนกวดขันปราบปรามสถานบริการ
และสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

                7.ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

 

การพัฒนาองค์กรและการบริหาร

                1.ปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาระบบการบริหารงานทุกระดับให้มีความทันสมัยและเป็นสากลเพื่อรองรับกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน
โดยให้มีความเชื่อมโยงในการบูรณาการระหว่างตำรวจท้องที่(
Area)กับหน่วยงานเฉพาะหน้าที่(Function)และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยให้มี
สายการบังคับบัญชาที่สั้น(
FlatOrganization)รวมทั้งการให้ความสำคัญกับสายงานอำนวยการเพื่อให้มีความพร้อมที่จะต้องรับผิดชอบ
ตามโครงสร้างใหม่

                2.บริหารงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมองที่ดี(GoodGovernance)โดยกระจายอำนาจทางการบริหาร
ทรัพยากรและการตัดสินใจสู่หน่วยปฏิบัติให้มากที่สุดและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานกับหน่วยงานตำรวจทุกระดับ
เพื่อสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น

                3.พัฒนางานการศึกษาและฝึกอบรมให้กว้างขวางและเข้มข้นเป็นรากฐานของวิชาชีพตำรวจอย่างแท้จริงสอดคล้องกับ
ความต้องการในการสร้างข้าราชการตำรวจมืออาชีพและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งปรับทัศนคติและวัฒนธรรมในการทำงาน
ให้เป็นตำรวจที่ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                4.ปรับปรุงระบบงานและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการประเมิน และตรวจสอบในด้านความเที่ยงธรรมและโปร่งใส

                5.จัดหาสวัสดิการและค่าตอบแทนให้กับข้าราชการตำรวจอย่างเหมาะสมและทั่วถึงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีพ
ให้อยู่ในความพอดีตามรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีความเรียบง่ายประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินฐานะ

                6.ให้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานาภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อการผนึกกำลัง
ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและประเทศชาติ

                  การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของตำรวจทุกนายให้ยึดถือนโยบายนี้เป็นกรอบในการกำหนดรายละเอียดแนวทาง
การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็วนอกเหนือจากงานปกติประจำซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องกำกับดูแลควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา
ในทุกระดับอย่างใกล้ชิดรวมทั้งจะต้องติดตามผลการปฏิบัติและปรับแนวทางให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อไป

       
ศูนย์สารสนเทศ สภ.ตระการพืชผล

Update ล่าสุด : 1 กันยายน 2551

MSN : [email protected] วันเวลาราชการ